FANDOM


Watchin' and Waitin'
We hope it'll stay for the rest
Bài hát bởi Phineas
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album
Thể loại:
Rock, hard rock
Độ dài:
1:54
Phineas niên sử
Kế trước:
"A-G-L-E-T"
Hiện tại:
Watchin' and Waitin'
Tiếp theo:
"Phintastic Ferbulous Car Wash"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Watchin' and Waitin'

Phineas and Ferb - Watchin' and Waitin'

Phiên bản tập phim
Phineas and Ferb - Watchin' and Waitin'-0

Phineas and Ferb - Watchin' and Waitin'-0

Phiên bản đĩa đơn

"Watchin' and Waitin'" (Nhìn và Đợi chờ) là bài hát từ tập phim "Don't Even Blink" thực hiện bởi Phineas khi họ nhìn Chuyến đi Lớn và Dễ nhìn và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Lời bài hát

Phineas: We're watchin', and we're waitin',
On the edge of our seats, anticipatin'
It's looking awful permanent,
But we know it could go away...

We're keeping our eyes peeled, keeping 'em glued to the spot
'Cause one moment it's there but then the next maybe not
Don't know if it's magic or some weird cosmic plot,
So we're watchin' and we're waitin'...

We're starin' and we're glarin' 'til our corneas burn
We hope it'll stay for the rest of the day 'til our mama returns
So don't even think about blinking or it just might go...away...

So we're watchin', and waitin',
So we're watchin', and waitin',
Yeah we're watchin', and waitin',
We're watchin'...

Bản dịch

Phineas: Chúng ta đang nhìn, và đang đợi chờ,
Trên chỗ ngồi của chúng ta, và đang trông mong
Cách này có thể thật tệ,
Nhưng chúng ta biết rằng nó có thể biến mất...

Chúng ta hãy mở to mắt ra, khiến chúng theo dõi chuyến đi
Vì nó có thể ở đó một lúc nhưng lúc sau thì có thể không
Không biết đó là phép màu hay điều kì diệu nào,
Nên chúng ta hãy nhìn, và đợi chờ...

Chúng ta nhìn chăm chú và nhìn rõ vào đó cho đến khi giác mạc không chịu được
Chúng ta hi vọng rằng nó sẽ ở đây cả ngày cho đến khi mẹ của chúng ta về nhà
Nên đừng nghĩ đến việc chớp mắt hoặc nó có thể sẽ biến...mất...

Nên chúng ta hãy nhìn, và đợi chờ,
Nên chúng ta hãy nhìn, và đợi chờ,
Vâng chúng ta đang nhìn, và đợi chờ,
Chúng ta đang nhìn...

Thư viện ảnh

IsabellaTrumpet
Thư viện ảnh cho Watchin' and Waitin' có thể được xem tại đây.

Thông tin cơ sở

Thành viên trong ban nhạc

Sáng tác

Mã BMI # 10965070

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.