FANDOM


Song icon
Wake Up Better
That we seem to know at birth
Bài hát bởi Buford
Phát hành:
18 tháng 1, 2013
Thể loại:
Doo-wop
Độ dài:
0:30
Buford niên sử
Kế trước:
"Summer (Where Do We Begin?)"
Hiện tại:
Wake Up Better
Tiếp theo:
"Buford Reprise"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Van Stomm's Rule One

Phineas and Ferb - Van Stomm's Rule One

"Wake Up Better" là bài hát từ tập phim "Bully Bust" được thực hiện bởi Buford Van Stomm. Trong bài hát, cậu giải thích luật đầu tiên trong danh sách các luật trong gia đình của cậu.

Lời bài hát

Buford: Well...

Van Stomms wake up better
Than anyone else on Earth
It's because we have rules for sleeping
That we seem to know at birth

Rule One is to set the alarm clock
To precisely the proper hour!
And make sure you've got time to eat breakfast,
Get dressed, brush your tooth, and maybe a shower.
We're careful with our alarm clocks,
We're not sloppy like those other chumps
'Cause Rule Two's if you mess up and set it too early
You show up and takes your lumps

Bản dịch

Buford: Thì...

Nhà Van Stomm giỏi thức dậy
Hơn bất cứ ai trên Trái Đất này
Đó là vì chúng ta đã được học các quy tắc của việc ngủ
Từ khi chúng ta vừa mới được sinh ra

Luật thứ Nhất là đặt đồng hồ báo thức
Đặt giờ chính xác và hợp lí!
Và hãy chắc chắn có đủ thời gian để ăn sáng,
Thay quần áo, đánh răng, và có thể là tắm nữa.
Chúng ta cẩn thận đặt giờ cho đồng hồ,
Chúng ta không được bất cẩn như những gia đình khác
Vì Luật thứ Hai là nếu gây rối và đặt giờ quá sớm
Nếu không bạn sẽ bị phạt

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #15850424

Xem thêm

Kế trước:
"Fly On the Wall"
Bài hát Tiếp theo:
"Buford Reprise"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.