FANDOM


The Twelve Days of Christmas
12 Days of Christmas
Hàng loạt các nhân vật trong buổi phát sóng tại Anh quốc của bài hát, được cô đặc trong một phút dài.
Bài hát bởi Diễn viên của Phineas and Ferb
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Holiday Favorites
Thực hiện:
Diễn viên của Phineas and Ferb
Độ dài:
3:48
Diễn viên của Phineas and Ferb niên sử
Kế trước:
Hiện tại:
The Twelve Days of Christmas
Tiếp theo:
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - The Twelve Days of Christmas

Phineas and Ferb - The Twelve Days of Christmas

The Twelve Days of Christmas (Mười hai ngày của Giáng sinh) là một ca khúc Giáng sinh Anh quốc yêu thương liệt kê một loạt các quà tặng ngày càng lớn được tặng trên mỗi mười hai ngày của Giáng sinh (25 tháng mười hai - 5 tháng 1). Nó được thể hiện bởi dàn diễn viên của Phineas and Ferb trong album giáng sinh Phineas and Ferb Holiday Favorites. Một phiên bản ngắn được hát bởi Doofenshmirtz trong "Phineas and Ferb Christmas Vacation!"

Lời bài hát

Phineas On the first day of Christmas
Please, Santa, give to me
A jet-powered rocket ski

Candace: On the second day of Christmas
Please, Santa, give to me
Two busted brothers
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Isabella: On the third day of Christmas
Please, Santa, give to me
A sash full of patches
Candace: Two busted brothers
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Jeremy: On the fourth day of Christmas
Please, Santa, give to me
A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Two busted brothers
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Tiến sĩ Doofenshmirtz: On the fifth day of Christmas
Please, Santa, give to me
The entire Tri-State Area!
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Two busted brothers
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Baljeet: On the sixth day of Christmas
Please, Santa, give to me
A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: The entire Tri-State Area...
Or at least a large portion of it. I don't...I don't want to get too greedy.
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Two busted brothers
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Buford: On the seventh day of Christmas
Please, Santa, give to me
More nerds to bully
Baljeet: A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: The entire Tri-State...
You know what, how about just two of the three states? That's fair, right? Deal?
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Two busted brothers
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Thiếu tá Monogram: On the eighth day of Christmas
Please, Santa, give to me
Promotion to colonel
Buford: More nerds to bully
Baljeet: A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: One single state!
I feel like I was overreaching before. Just...just one state area will be fine. Go on with the song.
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Two busted brothers!
Phineas: And a jet-powered rocket ski

On the ninth day of Christmas
Please, Santa, give to me
(Perry làm tiếng kêu)
Thiếu tá Monogram: Promotion to colonel
Buford: More nerds to bully
Baljeet: A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Five golden rings!
Y'know, I had to sing it that way at least once. It's tradition... and I'm traditional.
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Two busted brothers!
Phineas: And a jet-powered rocket ski

On the tenth day of Christmas
Please, Santa, give to me
Carl: A job that pays me money
(Perry làm tiếng kêu)
Thiếu tá Monogram: Promotion to colonel
Buford: More nerds to bully
Baljeet: A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Yeah, actually, promotion to colonel sounds pretty sweet. Is it... is it too late to change mine?
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: TWO BUSTED BROTHERS!
Phineas: And a jet-powered rocket ski

Vanessa: On the eleventh day of Christmas
Please, Santa, give to me
My own set of wheels
Carl: A job that pays me money
(Perry làm tiếng kêu)
Thiếu tá Monogram:: Promotion to colonel
Buford: More nerds to bully
Baljeet: A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: You know, this is way too much pressure, being put on the spot for one thing that I want from this mythic all-powerful gift giver who only comes once a year. It's insane!
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: TWO BUSTED BROTHERS!
Phineas: And a jet-powered rocket ski

On the twelfth day of Christmas
Please, Santa, give to me
Ferb: One line of dialogue
Vanessa: My own set of wheels
Carl: A job that pays me money
(Perry làm tiếng kêu)
Thiếu tá Monogram: Promotion to colonel
Buford: More nerds to bully
Baljeet: A kiss from a girl
Tiến sĩ Doofenshmirtz: How about just some almond brittle? It's a realistic request, right?
Jeremy: A silver guitar
Isabella: A sash full of patches
Candace: Ah, forget it!
Tất cả: And a jet-powered rocket ski!
Tiến sĩ Doofenshmirtz: ...inator!

Bản dịch

Phineas: Vào ngày thứ nhất của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Một động cơ tên lửa để trượt tuyết

Candace: Vào ngày thứ hai của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Hai đứa em bị bắt
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Isabella: Vào ngày thứ ba của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Jeremy: Vào ngày thứ tư của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Tiến sĩ Doofenshmirtz: Vào ngày thứ năm của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Cả toàn bộ khu vực Ba Bang!
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Baljeet: Vào ngày thứ sáu của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Nụ hôn từ một cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Cả toàn bộ khu vực Ba Bang!
Hoặc ít nhất là một phần lớn của nó thôi. Ta không...Ta không muốn trở nên quá tham lam.
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Buford: Vào ngày thứ bảy của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Tên ngốc để bắt nạt
Baljeet: Nụ hôn từ môt cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Cả toàn bộ khu vực Ba...
Bạn biết đấy, thế thì chỉ lấy hai trong ba bang thôi? Công bằng mà phải không? Thế nhé?
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Thiếu tá Monogram: Vào ngày thứ tám của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Được thăng chức lên đại tá
Buford: Tên ngốc để bắt nạt
Baljeet: Nụ hôn từ môt cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Một bang duy nhất!
Ta thấy cứ như là ta đã vượt quá tầm với trước đó rồi. Chỉ... chỉ khu vực một bang thì sẽ ổn thôi. Tiếp tục bài hát đi.
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt!
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Vào ngày thứ chín của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
(Tiếng kêu của Perry)
Thiếu tá Monogram: Được thăng chức lên đại tá
Buford: Tên ngốc để bắt nạt
Baljeet: Nụ hôn từ môt cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Năm cái chuông vàng!
Bạn biết đấy, ta phải hát kiểu đó ít nhất một lần. Đó là truyền thống...và ta luôn theo truyền thống.
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Hai đứa em bị bắt!
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Vào ngày thứ mười của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Carl: Công việc có lương cho cháu
(Tiếng kêu của Perry)
Thiếu tá Monogram: Được thăng chức lên đại tá
Buford: Tên ngốc để bắt nạt
Baljeet: Nụ hôn từ môt cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Ờ thì, thực ra thăng chức lên đại tá nghe cũng ngọt ngào đấy. Phái không... có phải là muộn để ta đổi lại không nhỉ?
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: HAI ĐỨA EM BỊ BẮT!
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Vanessa: Vào ngày thứ mười một của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Chiếc xe của riêng cháu
Carl: Công việc có lương cho cháu
(Tiếng kêu của Perry)
Thiếu tá Monogram: Được thăng chức lên đại tá
Buford: Tên ngốc để bắt nạt
Baljeet: Nụ hôn từ môt cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Bạn biết đấy, cách này gây quá nhiều áp lực, khi đặt vào chỗ đó một điều ước mà ta muốn để nhận được phần quà từ một người quyền lực chỉ đến một lần trên năm. Thật điên rồ!
Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: HAI ĐỨA EM BỊ BẮT!
Phineas: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết

Vào ngày thứ mười hai của Giáng Sinh
Xin Santa tặng cho cháu
Ferb: (nói ra) Một hàng dài lời hội thoại
Vanessa: Chiếc xe của riêng cháu
Carl: Công việc có lương cho cháu
(Tiếng kêu của Perry)
Thiếu tá Monogram: Được thăng chức lên đại tá
Buford: Tên ngốc để bắt nạt
Baljeet: Nụ hôn từ môt cô gái
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Thế thì một chút bánh hạnh nhân thì sao nào? Đó là một yêu cầu thực tế mà, phái không? Jeremy: Một cây ghita bạc
Isabella: Khăn choàng đầy ắp phù hiệu
Candace: Ah, thôi bỏ đi!
Tất cả: Và động cơ tên lửa để trượt tuyết!
Tiến sĩ Doofenshmirtz: ...máy hủy diệt!

Nhạc sĩ sáng tác

Mã BMI #12029789

Thông tin cơ sở

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.