FANDOM


That Christmas Feeling
Christmas in Danville
Bài hát bởi Olivia Olson
Tuyển tập:
Phineas and Ferb Christmas Vacation! (Soundtrack)
Phineas and Ferb Holiday Favorites
Độ dài:
1:15
1:48 (Album)
Olivia Olson niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
That Christmas Feeling
Tiếp theo:
Give Up
Đoạn nhạc
'That Christmas Feeling' - Phineas and Ferb (Music Video)

'That Christmas Feeling' - Phineas and Ferb (Music Video)

Phiên bản tập phim
Phineas and Ferb-That Christmas Feeling (Extended Version)

Phineas and Ferb-That Christmas Feeling (Extended Version)

Phiên bản album
Phineas & Ferb Song Demo "That Christmas Feeling Song"

Phineas & Ferb Song Demo "That Christmas Feeling Song"

Phiên bản thử nghiệm

That Christmas Feeling là ca khúc được thể hiện bởi Olivia Olson. Bài hát được ngân lên trong khi Phineas, Ferb và nhóm bạn đang trang trí lại Danville cho một thiệp "tạ ơn khổng lồ" dành cho Ông già Noel trong "Phineas and Ferb Christmas Vacation!".

Nó là ca khúc số 3 nằm trong cả hai album Phineas and Ferb Christmas Vacation! (Soundtrack)Phineas and Ferb Holiday Favorites.

Lời bài hát

Phiên bản truyền hình

We're hanging the star above our tree,
And don't it look lovely?
The lights and the tinsel sparkling for you!

I got that Christmas feeling,
I take it everywhere I go.
And make that Christmas feeling grow!

So warm by the fireplace we glow,
All cozy and happy.
Hang all the stockings in a row with you!

I got that Christmas feeling,
I take it everywhere I go!
And make that Christmas feeling grow.

It feels like Christmas (Christmas),
Christmas (Christmas),
Come on, I know you don't want to miss this!
Let's make that Christmas feeling grow,
Oh! Let's make that Christmas feeling grow!

Phiên bản album

We're hanging the star above our tree,
And don't it look lovely?
The lights and the tinsel sparkling for you!

I got that Christmas feeling,
I take it everywhere I go.
And make that Christmas feeling grow!

So warm by the fireplace we glow,
All cozy and happy.
Hang all the stockings in a row with you!

I got that Christmas feeling,
I take it everywhere I go!
And make that Christmas feeling grow.

It feels like Christmas,
Christmas again

(đoạn solo ghita)

I got that Christmas feeling,
I take it everywhere I go!
And make that Christmas feeling grow.

It feels like Christmas (Christmas),
Christmas (Christmas),
Come on, I know you don't want to miss this!
Let's make that Christmas feeling grow,
Oh! Let's make that Christmas feeling grow!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

Cước chú

Liên kết ngoài

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.