FANDOM


Thank You Santa
Ferb and Jeremy Rocking out X-mas
Bài hát bởi Mitchel Musso
Tuyển tập:
"Phineas and Ferb Christmas Vacation! (Soundtrack)"
"Phineas and Ferb Holiday Favorites"
Thể loại:
Blues/kì nghỉ
Độ dài:
1:28
2:06 (Album)
Mitchel Musso niên sử
Kế trước:
Where Did We Go Wrong
Hiện tại:
Thank You Santa
Tiếp theo:
Tree-Related Wish
Đoạn nhạc
<youtube width=210 height=170>NTtSOL1Ykz8</youtube>Phiên bản truyền hình
Phineas and Ferb-Thank you Santa Claus (Extended version)

Phineas and Ferb-Thank you Santa Claus (Extended version)

Phiên bản Album

Thank You Santa là một bài hát trong phần hậu kết của tập phim "Phineas and Ferb Christmas Vacation!" thể hiện bởi Mitchel Musso.

Lời bài hát

Christmas morning,
So much fun!
Down the stairs the children run.

Someone has eaten the cookies,
And look what's left under the tree.
There's presents for you and for me.
As far as the eye can see

What's on the rooftop? I wondered what that was
It's reindeer flyin'
Around the world,
Because Santa's comin'
I think we all should pause to say that we're grateful
For everything he does!
Thank you Santa Claus
Thank you Santa Claus
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoaaa

A song for all the things you do,
Santa Claus we're thankin' you
A song for all the things you do,
Santa Claus we're thankin' you
A song for all the things you do, (Joy to the world!)
Santa Claus we're thankin' you (Reindeer flyin')
A song for all the things you do, (Joy to the world)
Santa Claus we're thankin' you (Reindeer flyin')
(Thank you Santa Claus)

(phiên bản mở rộng lặp lại đoạn điệp)

Bản tạm dịch

Buổi sáng Giáng sinh,
Thật là vui!
Những đứa trẻ chạy xuống trên cầu thang.

Ai đó đã ăn những chiếc bánh quy,
Và xem những gì còn sót lại dưới gốc cây
Có những món quà dành cho bạn và tôi
Với độ xa mà mắt ta có thể nhìn thấy

Cái gì ở trên nóc nhà vậy? Tôi tự hỏi nó là gì
Nó là con tuần lộc đang bay
Vòng quanh thế giới,
Bởi vì Ông già Nô-en đang tới
Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại để nói rằng chúng ta rất biết ơn
Về tất cả những gì ông ấy đã làm!
Cảm ơn Ông già Nô-en
Cảm ơn Ông già Nô-en
Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoaaa

Một bài hát cho tất cả những gì ông làm,
Ông già Nô-en, chúng tôi đang cảm ơn ngài
Một bài hát cho tất cả những gì ông làm,
Ông già Nô-en, chúng tôi đang cảm ơn ngài
Một bài hát cho tất cả những gì ông làm,(Chào mừng thế giới!)
Ông già Nô-en, chúng tôi đang cảm ơn ngài(Tuần lộc đang bay)
Một bài hát cho tất cả những gì ông làm,(Chào mừng thế giới!)
Ông già Nô-en, chúng tôi đang cảm ơn ngài(Tuần lộc đang bay)
(Cảm ơn Ông già Nô-en)

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.