FANDOM


Nhân viên ở đây được hiểu là nhân viên Phineas and Ferb, là toàn thể những người trực tiếp làm việc cho Disney, xây dựng và đóng góp trên dự án Phineas and Ferb bao gồm nhà sáng lập, nhà sản xuất phim, diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, tác giả kịch bản, người viết truyện, người viết sách, ...

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.