FANDOM


Đây là hạng mục của các bài hát trong Phineas and Ferb. Hầu hết các tập phim đều có một bài hát, có khi nó chỉ kéo dài một vài giây, hoặc là một bài hát đầy đủ có nhảy múa.

Để xem các bài hát của mỗi tập phim, hãy xem Danh sách các bài hát.

All items (207)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
W
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.