FANDOM


Slushy the Clown
Slushy the Clown
Chú hề Slushy
Bài hát bởi Mr. Slushy Franchise
Thực hiện:
Mr. Slushy Franchise
Độ dài:
0:06
Mr. Slushy Franchise niên sử
Kế trước:
Sandwich Town jingle
Hiện tại:
Slushy the Clown
Tiếp theo:
So Peanutty
Đoạn nhạc
LUNCH TIMES FUN WITH SLUSHY THE CLOWN

LUNCH TIMES FUN WITH SLUSHY THE CLOWN

Giai điệu này xuất hiện trong tập phim "Does This Duckbill Make Me Look Fat?".

Lời bài hát

Pickles so green and meat so brown,
Lunchtime's fun with Slushy the Clown!

Bản dịch

Dưa chua thật xanh và thịt thật nâu,
Bữa trưa thật vui vẻ với chú hề Slushy!


Thông tin cơ sở

  • Slushy được bắt chước theo Ronald McDonald và Big Boy. Bởi vì có mái tóc màu tím ở 2 bên, có thể anh ta được bắt chước theo chú hề Krusty. Vì người sáng tạo ra bộ phim từng là họa sĩ của Gia đình Simpson.
  • Bài hát này giống với Sandwich Town jingle.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.