FANDOM


S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)
S.I.M.P
Bài hát bởi ''
Độ dài:
1:08

1:33 (Album)
1:41 (Countdown)

Niên sử
Kế trước:
Hiện tại:
S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)
Tiếp theo:
Đoạn nhạc

Sóc trong quần tôi

Candace

S.I.M.P. (Squirrels In My Pants) (bản dịch: S.T.Q.T. (Sóc Trong Quần Tôi)) là một tên nhạc rap, hip hop xuất hiện trong tập phim Comet Kermillian bởi nhóm 2 Guyz N the Parque tại công viên Danville.

Lời bài hát

Street Performer 1: Now somebody, anybody, everybody scream!
Candace: AHHHHHHH! There are squirrels in my pants!
Street Performer 1: That girl's got some serious squirrels in her pants.
Candace: There are squirrels in my pants!

Street Performer 1: Tell me what's making you jump like that!
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: Ain't got no chickens, ain't got no rats
Background singers: S-I-M-P,
Candace and Background singers: Squirrels in my pants!
Street Performer 1: S to the I to the M to the P,
Then maybe you can be moving like me

Street Performer 2: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 2: Step right over and watch me put it...
Background singers and Street Performer 2: S to the I to the M to the P!

Street Performer 2: Who you got back home, watering your plants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: How can I qualify for government grants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 2: Yeah, hypnotize me, put me in a trance
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: Got an Aunt Florence living in France
Background singers: She can't see the-
Candace: Squirrels in my pants!

Street Performer 1: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 1: Step right over and watch me put it...
Background singers: S to the I to the M to the P!

Candace: AAH!
Street Performer 1: Wow! She had actual squirrels in her pants.
Street Performer 2: We just got served.

Bản dịch

Street Performer 1: Bây giờ một ai đó, bất cứ ai, tất cả mọi người cùng la hét lên!
Candace: Á Á Á! Có sóc trong quần của tôi!
Street Performer 1: Có một số sóc nghiêm trọng của cô gái trong quần của mình.
Candace: Có sóc trong quần của tôi!

Street Performer 1: Nói cho tôi biết tại sao bạn lại nhảy lên!
Background singers: S-T-Q-T, sóc trong quần tôi!
Street Performer 1: Trong đó không có gà, không có chuột
Background singers: S-T-Q-T,
Candace and Background singers: Sóc trong quần tôi!
Street Performer 1: S rồi T rồi Q rồi đến T,
Thì có lẽ bạn có thể di chuyển như tôi

Street Performer 2: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 2: Step right over and watch me put it...
Background singers and Street Performer 2: S to the I to the M to the P!

Street Performer 2: Who you got back home, watering your plants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: How can I qualify for government grants?
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 2: Yeah, hypnotize me, put me in a trance
Background singers: S-I-M-P, squirrels in my pants!
Street Performer 1: Got an Aunt Florence living in France
Background singers: She can't see the-
Candace: Squirrels in my pants!

Street Performer 1: Step right over and watch me put it down...
Candace: Squirrels! Squirrels!
Background singers: (S to the I to the M to the P)
Street Performer 1: Step right over and watch me put it...
Background singers: S to the I to the M to the P!

Candace: AAH!
Street Performer 1: Wow! She had actual squirrels in her pants.
Street Performer 2: We just got served.

Nhạc sĩ sáng tác

Thông tin cơ sở

Cước chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.