FANDOM


Queen of Mars
It only took a magic portal
Bài hát bởi Candace
Tuyển tập:
Phineas and Ferb soundtrack
Thể loại:
Calypso, pop
Độ dài:
0:49
1:23 (album)
Candace niên sử
Kế trước:
Busted Conga
Hiện tại:
Queen of Mars
Tiếp theo:
A-G-L-E-T
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Queen of Mars

Phineas and Ferb - Queen of Mars

Phiên bản tập phim
Phineas and Ferb - Queen of Mars-0

Phineas and Ferb - Queen of Mars-0

Phiên bản album

Queen of Mars (Nữ hoàng của Sao Hỏa) là bài hát từ tập "Unfair Science Fair Redux (Another Story)" được thực hiện bởi Candace cùng với những người ngoài hành tinh với chức vụ của cô là Nữ hoàng của Sao Hỏa. Bài hát được xếp hạng 9 trong tập Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown.

Lời bài hát

Candace: I was just a lonely girl
lookin' for a little fun
Though without a friend in the world
I was forced to find a new one.

Now I'm the Queen of Mars.
I was invisible on Earth

It only took a magic portal to Mars
To give me some self-worth

You put a crown on my head
And you all seem to worship me
Well you don't understand a word I've said
Still you treat me like royalty.

'Cause I'm the Queen of Mars.
I was invisible on Earth
It only took a magic portal to Mars
To give me some self-worth.

  • Lời hát trước được lặp lại cho phiên bản album

Phineas: Whoo-hoo! Follow that music, Ferb!

Bản dịch

Candace: Tôi chỉ là một cô gái lẻ loi
tìm kiếm niềm vui nhỏ
Mặc dù không có một người bạn
Tôi phải đi tìm người mới.

Bây giờ tôi đã là Nữ hoàng của sao Hoả.
Tôi vô hình trước Trái Đất

Chỉ cần bước qua cánh cổng thần kì đến sao Hoả
Cho tôi một chút niềm tin

Bạn đặt vương miện lên đầu tôi
Và dường như các bạn rất tôn trọng tôi
Bạn không hiểu chỉ một từ tôi nói
Bạn vẫn đối xử tôi như người hoàng gia.

Vì tôi là Nữ hoàng của sao Hoả.
Tôi vô hình trước Trái Đất
Chỉ cần bước qua cánh cổng thần kì đến sao Hoả
Cho tôi một chút niềm tin

  • Lời hát trước được lặp lại cho phiên bản album

Phineas: Whoo-hoo! Đi theo tiếng nhạc đi, Ferb!

Lời của bản thử

It's the story of a lonely girl
Looking for a little fun
But without a friend in the world
She was forced to go find a new one

Now I'm the Queen of Mars
I was invisible on Earth
I took the magic Portal to Mars
To give me some self-worth

So they put a crown on my head
And they gave me what I want in doubt
They don't understand a word I said
Still you treat me like royalty

'Cause I'm the Queen of Mars
I was invisible on Earth
I took the magic Portal to Mars
To give me some self-worth

Yeah, I'm the Queen of Mars
I was invisible on Earth
I took the magic Portal to Mars
To give me some self-worth
Yeah

Now I'm the Queen of Mars
I was invisible on Earth
I took the magic Portal to Mars
To give me some self-worth

Because I'm the Queen of Mars
I was invisible on Earth
I took the magic Portal to Mars
To give me some self-worth

Yeah, I'm the Queen of Mars
I was invisible on Earth
I took the magic Portal to Mars
To give me some self-worth
Yeah

Thông tin cơ sở

  • Theo thứ tự của tập phim, đây là bài hát cuối cùng được thực hiện trong mùa 1.

Sáng tác

Mã BMI #10174996

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.