FANDOM


What to do, what to do, what to do today

Lúc nào cũng vậy, sẽ luôn có các trang trên wiki này có thể được cải thiện. Một số trong chúng cần cập nhật thông tin để bù vào những phần còn thiếu. Một số thì cần các tập ảnh hoặc thể loại cần chèn vào. Và một số thì cần một chút thông tin bổ sung, cập nhật để chuyển từ một trang bình thường để có thể hội đủ điều kiện trở thành Bài viết đặc sắc.

Trang này sẽ liệt kê những cách khác nhau mà bạn có thể giúp cải thiện phần còn lại của wiki.

Thay đổi gần đây

Tại khu vực Thanh chính của thành viên nằm ở phía bên trái là một liên kết đến trang Thay đổi gần đây. Nếu bạn nhấn vào đó, nó sẽ hiện thị những thứ đã được thay đổi trong vài ngày vừa qua.

Bạn có thể giúp những biên tập viên của bạn bằng cách nhìn xem họ đã làm những gì. Nhấn vào nút "khác" (sự khác nhau) ở phía sau tên của trang để xem bản trước đó và sau đó mà họ thay đổi. Nếu nhiều người cùng chỉnh sửa một trang đó trong cùng một ngày, bạn có thể nhấn vào nút "sử" (lịch sử) để xem từng người đã thay đổi những gì. Đây là định dạng của một sửa đổi:

20:23 Isabella Garcia-Shapiro (khác; sử)theo sau là tên của người đã tạo ra sửa đổi và phần tóm lược sửa đổi của họ (nếu họ nhập vào đó)

Đôi khi bạn sẽ thấy những lỗi mà họ có thể đã bỏ qua. Đôi khi bạn sẽ thấy sửa đổi đó là không chính xác và cần phải sửa lại hoặc gỡ bỏ.

Trong cả hai trường hợp, thêm vào lí do khiến bạn sửa đổi vào ô "Tóm lược" ở phần trên của cửa sổ. Bạn cũng có thể đánh dấu tích vào ô "Sửa đổi nhỏ" nếu sửa đổi của bạn chỉ là một thay đổi nhỏ nhặt

Tóm tắt chưa đầy đủ và Đang thi công

Incomplete summaries screenshot

Một thể loại đặc biệt đã được đặt để đánh dấu những trang cần những sửa đổi quan trọng: thể loại "Tóm tắt chưa đầy đủ". Những trang được liệt kê tại đó cần đặc biệt chú trọng tới và mọi sửa đổi đều phải xác thực.

Một số lượng lớn các trang đã được đánh dấu là "Đang thi công", tức là chúng vẫn chứa đựng những thông tin, nhưng vẫn sẽ có thời gian dài trong việc hoàn thành.

Trang mồ côi và trang đường cùng

Một trang mồ côi là một trang không chứa liên kết đến những bài viết khác, và không bài viết nào liên kết đến nó.

Để đưa trang đó ra khỏi trạng thái mồ côi, sửa đổi nó và thêm vào một liên kết giúp kết nối đến một trang khác. Đó là một cách luyện tập tốt cũng để giúp bạn đi đến trang khác đó và thêm liên kết trở về đến trang mồ côi kia.

Trang đường cùng là những trang được liên kết bởi những trang khác, nhưng không chứa những liên kết trở ra nào. Thêm một liên kết vào trang đó để những độc giả có thể đi đến những phần khác trên wiki.

Trang, tập tin, bản mẫu cần thiết

Trang cần thiết là danh sách những bài viết chưa được tạo ra. Một liên kết đến chúng đã được tạo ra, nhưng chính chúng chưa tồn tại. Số trang liên kết đến nó càng cao, tức là càng nhiều trang đang cố để liên kết đến nó.

Tạo một trang có ở trong danh sách các Trang cần thiết tức là bạn sẽ là người đầu tiên làm việc trên bài viết đó

Hai bài báo cáo cần thiết nữa là: Tập tin cần thiếtBản mẫu cần thiết. Cũng giống như mô tả ở trên về "Trang cần thiết", hai trang này hiển thị những tập tin và bản mẫu được liên kết đến nhưng chưa được tạo hẳn. Kiểm tra từng cái một để xem nếu tập tin hoặc bản mẫu đang cần thiết. Nếu có, tải lên một tập tin với trang Thêm hình ảnh hoặc tạo ra một bản mẫu bằng cách tạo ra một trang mới với từ "Bản mẫu:" ở phía trước tên của trang.

Trang ngắn và Sơ khai

Tập tin chưa sử dụng

Trang chưa phân loại

Thể loại thiếu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.