FANDOM


My Nemesis
Doofenshmirtz and Perry on Seesaw
Doof và Perry cùng chơi bập bênh
Bài hát bởi Danny Jacob (cùng với Tiến sĩ Doofenshmirtz)
Tuyển tập:
Phineas and Ferb (Soundtrack)
Thể loại:
Bubblegum pop, Baroque pop
Độ dài:
0:45
0:59 (trong album)
Danny Jacob và Tiến sĩ Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"When We Didn't Get Along" (Danny)
"Gitchee Gitchee Goo" (Doof)
Hiện tại:
My Nemesis
Tiếp theo:
"Paul Bunyan" (Danny)
"My Goody Two-Shoes Brother" (Doof)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - My Nemesis (Its about time!)

Phineas and Ferb - My Nemesis (Its about time!)

Phiên bản tập phim
Phineas and Ferb - My Nemesis

Phineas and Ferb - My Nemesis

Phiên bản "This Is Your Backstory"
Phineas and Ferb- My Nemesis

Phineas and Ferb- My Nemesis

Phiên bản album

"My Nemesis" là bài hát được hát bởi Danny Jacob trong tập phim "It's About Time!". Trong bài hát này, Tiến sĩ Doofenshmirtz hồi tưởng lại cảnh lần đầu ông gặp kẻ thù của ông, Thú mỏ vịt Perry. Bài hát này cũng được chơi trong tập "This Is Your Backstory" sau khi Doofenshmirtz thất bại trong việc thành công với âm mưu của ông

Lời bài hát

Danny Jacob: My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme

I used to sit alone doing evil all day,
But now I think that someone's gonna get in my way, yeah,
The someone in my life that doesn't want me to exist,
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme

And I feel fine cause I've got a nemesis
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme
My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme

Now I hate him, and he hates me,
What a wonderful animosity,
Besides his hat he wears no clothes,
Now I have some-one to oppose...
Yes I have a nemesis!

My neme, neme, oooo... my neme, neme, neme,
My neme, neme, oooo... my neme, nemesis
Tiến sĩ Doofenshmirtz: My neme, neme, oooo... my nеme, neme, neme.

Bản dịch

Danny Jacob: Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi
Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi

Tôi đã từng ngồi một mình làm việc xấu hằng ngày,
Nhưng giờ tôi nghĩ là có ai đó muốn ngáng đường tôi, yeah,
ai đó trong đời tôi không muốn tôi được tồn tại,
Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi

Và tôi cảm thấy ổn vì tôi đã có kẻ thù
Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi
Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi

Giờ tôi ghét hắn, và hắn ghét tôi,
Quả là một sự hận thù kì diệu,
Ngoài cái mũ ra cậu không mặc quần áo,
Giờ tôi đã có người để chống đối...
Phải, tôi đã có kẻ thù!

Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi
Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi
Tiến sĩ Doofenshmirtz: Kẻ, kẻ thù của tôi, oooo... kẻ thù, kẻ thù của tôi.

Thông tin cơ sở

  • Swampy Marsh đã nói rằng cả hai từ "Vì" và "Phải" có thể hát với lời hát "... tôi đã có kẻ thù."
  • Phiên bản album của bài hát này cũng tương tự, chỉ khác biệt ở chỗ là không có lời thoại của Doofenshmirtz ở cuối bài hát.

Ám chỉ

  • Cảnh phim của Đặc vụ 0-0 Kép bắt chước với phim 007.

Sáng tác

  • Bobby Gaylor
  • Swampy Marsh
  • Kent Osborne
  • Dan Povenmire

Mã BMI #9688157

Xem thêm

Kế trước:
"When We Didn't Get Along"
Bài hát Tiếp theo:
"Fossils"
Kế trước:
"I'm Lindana and I Wanna Have Fun!" (#11)
Phineas and Ferb (soundtrack) Tiếp theo:
"My Goody Two-Shoes Brother" (#13)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.