FANDOM


Song icon
"My Name is Doof"
You'll do what I say
Bài hát bởi Tiến sĩ Doofenshmirtz
Thể loại:
Avant-garde, alternative hip hop, techno, drone
Độ dài:
0:35
Tiến sĩ Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"Charmed Life"
Hiện tại:
My Name is Doof
Tiếp theo:
"Yodel Odel Obey Me"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - My Name is Doof

Phineas and Ferb - My Name is Doof

"My Name is Doof" là bài hát được thực hiện bởi Heinz Doofenshmirtz trong tập "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown". Bài hát, như ông nói, "được tạo ra một cách khoa học để khiến nó kẹt trong đầu bạn mãi mãi."

Lời bài hát

Doofenshmirtz: My name is Doof,
And you'll do what I say,
Whoop whoop!
My name is Doof,
And you'll do what I say,
Whoop whoop!

Thiếu tá Monogram: Noooooo!

Doofenshmirtz: My name is Doof,
And you'll do what I say,
Whoop whoop!

Một nạn nhân: His name is Doof,
And I'll do what he says,
Whoop whoop!

Doofenshmirtz: My name is-
(Perry đi vào)
Thiếu tá Monogram: Avert your ears, Agent P! Cover your ears!
Doofenshmirtz: My name is Doof,
And you'll do what I say,
Whoop whoop!
My name is Doof,
And you'll do what I say,
Whoop whoop!
My name--

Doofenshmirtz: No, no, no, no, oh, get back in there! Wait why isn't..? What? Perry the Platypus? I swear, of all the aquatic mammals I hang with, you are truly the most uncooperative!

Bản dịch

Doofenshmirtz: Tên ta là Doof,
Và các ngươi phải làm theo lời ta,
Whoop whoop!
Tên ta là Doof,
Và các ngươi phải làm theo lời ta,
Whoop whoop!

Thiếu tá Monogram: Noooooo!

Doofenshmirtz: Tên ta là Doof,
Và các ngươi phải làm theo lời ta,
Whoop whoop!

Một nạn nhân: Tên hắn là Doof,
Và tôi sẽ làm theo lời của hắn,
Whoop whoop!

Doofenshmirtz: Tên ta là-
(Perry đi vào)
Thiếu tá Monogram: Bịt tai lại đi, Đặc vụ P! Bịt tai lại đi!
Doofenshmirtz: Tên ta là Doof,
Và các ngươi phải làm theo lời ta,
Whoop whoop!
Tên ta là Doof,
Và các ngươi phải làm theo lời ta,
Whoop whoop!
Tên ta--

Doofenshmirtz: Không, không, không, không, oh, vào lại trong đó! Khoan đã sao nó không..? Gì vậy? Thú mỏ vịt Perry? Ta thề, trong số các loài động vật có vú ta biết, ngươi đúng là kẻ bất hợp tác nhất!

Thông tin cơ sở

Sáng tác

Mã BMI #11432285

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Charmed Life"
Bài hát Tiếp theo:
"His Name is Doof"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.