FANDOM


Song icon
"Mid-Life Crisis"
40sCrisis
Độc tấu kèn
Bài hát bởi Ts. Doofenshmirtz
Thể loại:
Charleston
Độ dài:
1:17
Tiến sĩ Doofenshmirtz niên sử
Kế trước:
"Chủ đề Phineas and Ferb"
Hiện tại:
Mid-Life Crisis
Tiếp theo:
"To Do Today"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Mid-Life Crisis

Phineas and Ferb - Mid-Life Crisis

Mid-Life Crisis (Khủng hoảng trung niên) là bài hát được thực hiện bởi Heinz Doofenshmirtz trong tập phim "Act Your Age". Trong bài hát, Doof hát về lí do ông không có được khủng hoảng trung niên cho riêng ông và ông muốn được có nó một lần.

Lời bài hát

Doofenshmirtz: All my friends have spray-on tans,
And they're gettin' back together with their old rock bands.
Yes, their bland old lives are now filled with spices.
They're havin' a mid-life crisis.

They're all gettin' sports cars and new toupees,
And borrowing against their IRAs.
I've always had more than my share of vices,
But I never had a mid-life crisis.

I'm sick and tired of bein' out of the game.
Everyone's so discontent. I wish I felt the same.
It's not like my life has been a total delight.
Something must be wrong, 'cause I feel...all right.

Kazoo solo!

(Độc tấu kèn)

But now with my inator, I can be the same.
My crisis will put all other crises to shame.
But I'm tellin' ya now, that it's gonna be twice as
Good as any
Big gut suckin', sports car buyin',
Self-deludin', comb-over tryin',
Skinny jean-wearin', wrinkle denyin',
Bucket listin', grey hair dyin'
Existential mid-life crisis!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Bài hát này được nhắc đến lần đầu bởi Lucky Luciano.[1]
  • Đây là bài hát thứ hai mà Doofenshmirtz hát giọng nền. (Lần đầu là "Kinderlumper" trong tập "Der Kinderlumper".)

Sáng tác

Mã BMI #19753043 (có tiêu đề là Mid Life Crisis)

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Chủ đề Phineas and Ferb"
Bài hát Tiếp theo:
"What Might Have Been"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.