FANDOM


Song icon
"Kick It Up A Notch"
Kick It Up a Notch - Phineas, Ferb, and Slash
Slash, Phineas và Ferb
Bài hát bởi Phineas, Ferb, Doofenshmirtz-2 feat. Slash
Tuyển tập:
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions
Phát hành:
19 tháng 7, 2011
Thể loại:
Heavy metal, hard rock
Độ dài:
2:31 (đoạn phim)
4:05 (album)
Phineas, Ferb, Doofenshmirtz-2 niên sử
Kế trước:
"Summer (Where Do We Begin?)" (Phineas và Ferb)
"Brand New Best Friend" (Doofenshmirtz-2)
Hiện tại:
Kick It Up A Notch
Tiếp theo:
"Ferb Latin" (Phineas và Ferb)
"All the Convoluted Reasons We Pretend to be Divorced" (Doofenshmirtz-2)
Đoạn nhạc
Cast - Phineas and Ferb, Slash - Kick It Up A Notch

Cast - Phineas and Ferb, Slash - Kick It Up A Notch

Phiên bản trong phim
Phineas and Ferb "Kick It Up a Notch" (Feat

Phineas and Ferb "Kick It Up a Notch" (Feat. Slash)

Phiên bản album

"Kick It Up A Notch" là bài hát trong phần hậu kết và là bài hát quảng cáo cho phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension, trong đó có Slash.

Lời bài hát

Phiên bản trong phim

Phineas: Oh yeah!

If you're lookin' for fun, baby, we're a shoo-in
But we're a little young to be doin' what we're doin', yeah

We've got heads full of dreams and sneakers full of feet
The world is our oyster and life is tastin' sweet

We're takin' off like we're in a supersonic jet
But if you think we've gone about as high as we can get, just watch
We're gonna kick it up a notch

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Oh, man, you know it's true (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: We're gonna push on through (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: We're not content to go with the flow (Kick it up a notch)
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll
All right, Slash, let's roll!

(Guitar solo)

Ferb: Kick it up a notch
Tiến sĩ Doofenshmirtz (Chiều không gian thứ hai): Yeah, crankin' up the evil!
Ferb: Kick it up a notch
Tiến sĩ Doofenshmirtz (Chiều không gian thứ hai): I'll cause political upheaval!
Ferb: Kick it up a notch
Tiến sĩ Doofenshmirtz (Chiều không gian thứ hai): Yeah, I'm gonna get medieval on you!

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Oh, man, you know that's true (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: We're gonna push on through (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Not gonna go with the flow
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll!

Phiên bản đĩa đơn

Phineas: Oh yeah!

If you're looking for fun, darling, we're a shoo-in
But we're a little young to be doing what we're doing yeah

We can do anything, we can go anywhere
We've got our pockets full of rockets and we're loaded for bear, oh yeah

Not talking about a mundane day of the week
This ain't double dutch, kick the can, hide and seek, or hopscotch
So get yourself a platypus and a Dean guitar
'Cause if you think this summer's been great so far, just watch
We'll kick it up a notch

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: It's just what we're gonna do
Ferb: Gonna kick it up a notch
Phineas: Take it up a level or two (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Yeah, I know where we're gonna go
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll

Summertime and the sky is blue
We can do anything we set our minds to

We've got heads full of dreams and sneakers full of feet
The world is our oyster and life is tasting sweet

We're taking off like we're in a supersonic jet
But if you think we've gone about as high as we can get, just watch
We're gonna kick it up a notch

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Oh, man, you know it's true (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: We're gonna push on through (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: We're not content to go with the flow (Kick it up a notch)
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll
All right, Slash, let's roll!

(Guitar solo)

Ferb: Kick it up a notch
Tiến sĩ Doofenshmirtz (Chiều không gian thứ hai): Yeah, cranking up the evil!
Ferb: Kick it up a notch
Tiến sĩ Doofenshmirtz (Chiều không gian thứ hai): I'll cause political upheaval!
Ferb: Kick it up a notch
Tiến sĩ Doofenshmirtz (Chiều không gian thứ hai): Yeah, I'm gonna get medieval on you!

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Yeah, this is our debut (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Can't wait to read the review (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Yeah, I can feel it down in my soul
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: It's just what we're gonna do (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Take it up a level or two (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: I know where we're gonna go
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll

Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Oh, man, you know that's true (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: We're gonna push on through (Kick it up a notch)
Ferb: Kick it up a notch
Phineas: Not gonna go with the flow
'Cause everybody knows summer rocks
But now we're ready to roll!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Bài hát được phát hành dưới dạng bản đơn ca vào ngày 19 tháng 7, 2011
  • Đoạn nhạc phim công chiếu lần đầu vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 trong lúc bộ phim Disney Pixar, Toy Story 2 được chiếu trên Disney Channel.
  • Mặc dù lời bài hát nhắc đến đàn ghita Dean, ghita mà Slash chơi lại là Gibson Les Paul.
  • Đoạn nhạc phim còn cho thấy tài năng về âm nhạc của Perry, khi cậu đang chơi đàn ghita bass. Lần đầu tiên mà cậu được thấy là chơi nhạc cụ là lúc cậu chơi một bản ghita solo để đuổi người ngoài hành tinh đi ("The Lizard Whisperer").

Thành viên trong ban nhạc

Sáng tác

Mã BMI #13200381

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"Takin' Care of Things"
Bài hát Tiếp theo:
"Bust is in the Bag"
Kế trước:
"Carpe Diem" (#21)
Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions Tiếp theo:
"A-G-L-E-T" (#23)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.