FANDOM


Song icon
"Improbably Knot"
Or take to task
Bài hát bởi BaljeetAaron Jacob
Thể loại:
Synthpop
Độ dài:
0:45
Baljeet và Aaron Jacob niên sử
Kế trước:
"Summer (Where Do We Begin?)" (Baljeet)
"My Cruisin' Sweet Ride (Opening Version)" (Aaron)
Hiện tại:
Improbably Knot
Tiếp theo:
"Buford is in Trouble" (Baljeet)
"Bee Song" (Aaron)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Improbably Knot

Phineas and Ferb - Improbably Knot

"Improbably Knot" là bài hát được Baljeet chơi trong tập "Primal Perry", giải thích cho Phineas, Ferb, và Buford sự khó khăn trong việc quyết định những lựa chọn.

Lời bài hát

Baljeet: Don't know which choice to choose when people ask
Not sure which task to take, or take to task
I don't know which is best, or which is bad
I'm like a question mark, or hanging chad

Even doing nothing is still a choice like I must make
I'm paralyzed by fear that it will all become a big mistake

Những con robot: Everything is probable, nothing is impossible
Choices left to random chance are highly irresponsible
(X2)

Baljeet: March, my little off-the-shelf 3-D package robots!
I do not know what to choose!
I do not want to lose!

Những con robot: Everything is probable, nothing is impossible

Bản dịch

Baljeet: Không biết phải chọn điều gì khi mọi người hỏi
Không chắc là phải nhận nhiệm vụ, hay nhiệm vụ phải nhận
Tớ không biết điều gì là tốt, hoặc điều gì xấu
Tớ giống một dấu chấm hỏi, hoặc tờ giấy nhớ

Cho dù không làm gì cả là một lựa chọn mà tớ phải chọn
Thì tớ vẫn sợ hãi vì nó có thể sẽ là một sai lầm lớn

Những con robot: Mọi thứ đều có thể, không gì là không thể
Các lựa chọn có thể dẫn đến các khả năng xấu
(X2)

Baljeet: March, những con rô-bốt nhỏ tự đóng gói!
Tớ không biết phải chọn cái gì!
Tớ không muốn bị mất!

Những robot: Mọi thứ đều có thể, không gì là không thể

Thông tin cơ sở

  • Lần thứ hai mà Baljeet dùng những từ viết tắt trong bài hát ("Gimme a Grade"), mặc dù cậu có chứng sợ những từ viết tắt ("Monster from the Id").
  • Bài hát có phong cách giống với những đoạn nhạc của Devo.
  • Lúc Baljeet nói "I don't know what to choose", cậu đang đứng ở trên một cái nền tương tự trong bài hát Deep Into Your Mind lúc Candace đang chạy ra khỏi một tòa nhà.

Sáng tác

Mã BMI #15909791 (Liệt kê là Everything is Propable)

Nối tiếp

Cước chú

Kế trước:
"Helicopter Fight"
Bài hát Tiếp theo:
"Buford is in Trouble"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.