FANDOM


Song icon
I Walk Away
Perry sadly walking away
Perry rời khỏi Phineas và Ferb để tự giao nộp mình.
Bài hát bởi Olivia Olson
Thể loại:
Ballad, pop
Độ dài:
0:35
Olivia Olson niên sử
Kế trước:
"Moon Farm"
Hiện tại:
I Walk Away
Tiếp theo:
"Happy New Year"
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - I Walk Away

Phineas and Ferb - I Walk Away

Phiên bản trong phim
Phineas and Ferb - I Walk Away (DVD Music Track Version)

Phineas and Ferb - I Walk Away (DVD Music Track Version)

Phiên bản bài hát bổ sung có thể tải về trên DVD

"I Walk Away" là bài hát từ phim Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension được thực hiện bởi Olivia Olson. Bài hát được chơi khi Perry bị Phineas bỏ rơi và cậu buộc phải rời đi để tự giao nộp mình để Doofenshmirtz-2 không làm tổn thương Phineas và Ferb.

Bài hát không có trong đĩa đơn của phim, nhưng có trong phần bổ sung có thể tải về trên đĩa DVD của phim.

Lời bài hát

I walk away
From you my friend
I hope that this
Is not the end
Of all the times we figured out
How to seize the day
And I walk away

Ooh...

Bản dịch

Tôi bước đi
Xa khỏi bạn bè tôi
Tôi hi vọng rằng
Đây không phải là kết thúc
Của những lần chúng ta đã cùng nhau tìm ra
Cách tận dụng một ngày
Và tôi bước đi

Ooh...

Thông tin cơ sở

  • Đây là bài hát xuất phát từ góc nhìn của Perry, bài hát đầu là "When We Didn't Get Along".
  • Đây là bài hát ngắn thứ hai mà Olivia đã hát, với bài hát ngắn nhất là "I'm Lindana and I Wanna Have Fun!" phiên bản "Flop Starz".
  • Bản dịch tiếng Đức có trong đĩa đơn Phineas and Ferb tiếng Đức bao gồm phiên bản tiếng Đức của đĩa đơn đầu tiên và hầu hết các bài hát trong phim.
  • Đây là bài hát duy nhất từ phim không có trong Phineas and Ferb: Across the 1st and 2nd Dimensions.
  • Phineas nói rằng "You know, I used to think you couldn't spell "platypus" without "us"" ("Cậu biết đầy, tớ từng nghĩ rằng bạn không thể nói "thú mỏ vịt" có thể thiếu "chúng ta""). Như trong bài hát "You're My Better Best Friend" trong lời hát "Tớ đã quên rằng bạn không thể nói "chúng ta" nếu thiếu chữ "u"" [theo nghĩa chơi chữ là "you" (bạn)] từ tập phim "The Lemonade Stand".
  • Bài hát thứ hai mà Perry buồn bã đi bộ dưới trời mưa. Lần đầu trong bài hát "When We Didn't Get Along".

Sáng tác

BMI Work #13301342

Kế trước:
"Summer (Where Do We Begin?)"
Bài hát Tiếp theo:
"Baljeet Explanation"
Kế trước:
"Summer (Where Do We Begin?)" (#3)
Phineas and Ferb: Across the 2nd Dimension Song Sampler Tiếp theo:
"Brand New Reality" (#5)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.