FANDOM


Song icon
"I'm Lindana and I Wanna Have Fun!"
Cs. Lindana
Bài hát bởi Lindana
Tuyển tập:
Lindana
Phineas and Ferb (đĩa đơn)
Phát hành:
Những năm 1980
Nhãn hiệu:
Huge-O-Records
Độ dài:
0:32
0:49 Album
Lindana niên sử
Kế trước:
Không
Hiện tại:
I'm Lindana and I Wanna Have Fun!
Tiếp theo:
"Mexican-Jewish Cultural Festival"
Đoạn nhạc
Bản thử Bài hát trong Phineas & Ferb "I'm Lindana (Bản thử 2)"

Bản thử Bài hát trong Phineas & Ferb "I'm Lindana (Bản thử 2)"

"I'm Lindana and I Wanna Have Fun!"
Fretka i linda
Bài hát bởi Lindana và Candace
Tuyển tập:
Lindana
Phineas and Ferb (đĩa đơn)
Phát hành:
Những năm 2000
Độ dài:
0:32
0:49 Album
Lindana và Candace niên sử
Kế trước:
"Wedding Adventure" (Linda)
"Rusted" (Candace)
Hiện tại:
I'm Lindana and I Wanna Have Fun!
Tiếp theo:
"Snacks" (Linda)
"I'm Through with Me" (Candace)
Đoạn nhạc
Phineas và Ferb - I'm Lindana and I Wanna Have Fun!

Phineas và Ferb - I'm Lindana and I Wanna Have Fun!

Phiên bản tập phim "Ladies and Gentlemen: Meet Max Modem!"
Phineas và Ferb - I'm Lindana and I Wanna Have Fun

Phineas và Ferb - I'm Lindana and I Wanna Have Fun

Phiên bản Đĩa đơn
"I'm Lindana and I Wanna Have Fun!"
FrancisWannaHaveFun
Bài hát bởi Francis Monogram
Francis Monogram niên sử
Kế trước:
"Gitchee Gitchee Goo"
Hiện tại:
I'm Lindana and I Wanna Have Fun!
Tiếp theo:
"I Want to Sing"
Đoạn nhạc

I'm Lindana and I Wanna Have Fun! (tạm dịch: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi) là bài hát nổi tiếng một lần được Linda Flynn-Fletcher hát, xuất hiện trong tập "Flop Starz" và "Ladies and Gentlemen, Meet Max Modem!". Đây là bài hát bà kể với PhineasFerb và khích lệ họ làm bài hát nổi tiếng một lần.

Bài hát trở thành nhạc thang máy và được xem là nổi trội trong tập phim "Are You My Mummy?" trong cảnh đuổi bắt ở thang máy. Thiếu tá Monogram đã từng hát bài này một lần, trước khi Perry vào phòng nhận nhiệm vụ. ("Candace's Big Day") Bài hát cũng nằm trong đĩa đơn Album Phineas và Ferb theo thứ tự là số 7.

Lời bài hát

Các ca sĩ: She's Lindana...
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She wants to have fun
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She's Lindana
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She wants to have fun
Lindana: I wanna, wanna, wanna have
Các ca sĩ và Lindana cùng nhau hát: Fun fun fun!

Phiên bản đĩa đơn

Lindana: I'm not Roxanne, I'm not Eileen, I'm not Sharo-na!
And I don't wanna study, work or stay at home-a!

Các ca sĩ: She's Lindana...
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She wants to have fun
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She's Lindana
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She wants to have fun
Lindana: I wanna, wanna, wanna have
Các ca sĩ và Lindana cùng nhau hát: Fun fun fun!

Lindana: I'm not Veronica or Alison or Don-na!
And I don't wanna scrub the sink or mow the lawn-a!

Các ca sĩ: She's Lindana...
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She wants to have fun
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She's Lindana
Lindana: I'm Lindana and I wanna have fun!
Các ca sĩ: She wants to have fun
Lindana: I wanna, wanna, wanna have
Các ca sĩ và Lindana hát cùng nhau: Fun fun fun!

Bản dịch

Các ca sĩ: Cô ấy là Lindana...
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy muốn được vui chơi
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy là Lindana
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy muốn được vui chơi
Lindana: Tôi muốn, muốn, muốn được
Các ca sĩ và Lindana cùng nhau hát: Vui chơi!

Phiên bản đĩa đơn

Lindana: Tôi không phải là Roxanne, tôi không phải là Eileen, tôi không phải là Sharo-na!
Và tôi không muốn học, làm việc hoặc ở nhà nữa!

Các ca sĩ: Cô ấy là Lindana...
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy muốn được vui chơi
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy là Lindana
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy muốn được vui chơi
Lindana: Tôi muốn, muốn, muốn được
Các ca sĩ và Lindana cùng nhau hát: Vui chơi!

Lindana: Tôi không phải là Veronica hay Alison hay Don-na!
Và tôi không muốn phải cọ bồn rửa hay phải cắt cỏ nữa!

Các ca sĩ: Cô ấy là Lindana...
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy muốn được vui chơi
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy là Lindana
Lindana: Tôi là Lindana và tôi muốn được vui chơi!
Các ca sĩ: Cô ấy muốn được vui chơi
Lindana: Tôi muốn, muốn, muốn được
Các ca sĩ và Lindana cùng nhau hát: Vui chơi!

Thông tin cơ sở

Nối tiếp

Các tập phim có bài hát này bao gồm:

Sáng tác

Mã BMI #9661862

Xem thêm

Kế trước:
"Gitchee Gitchee Goo"
Bài hát Tiếp theo:
"If Summer Only Lasted One Day"
Kế trước:
"Bobblehead Perry the Platypus"
Bài hát (mùa 2. Lần đầu) Tiếp theo:
"Wedding Adventure"
Kế trước:
"Not Knowing Where You're Going"
Bài hát (mùa 2) Tiếp theo:
"Alien Heart"
Kế trước:
"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)" (#6)
Phineas and Ferb (đĩa đơn) Tiếp theo:
"My Nemesis" (#8)
Kế trước:
Không
Bài hát nổi tiếng một lần Tiếp theo:
"You Snuck Your Way Right Into My Heart" (90s)
Kế trước:
"S.I.M.P. (Squirrels In My Pants)" (#10)
Phineas and Ferb-ulous: The Ultimate Album Tiếp theo:
"My Nemesis" (#12)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.