FANDOM


Song icon
"Doof 101"
Doof 101 (Song) (DVDRip)
Bài hát bởi Danny Jacob, Tiến sĩ Doofenshmirtz và Laura Dickinson
Thể loại:
Show tune, TV Tune
Độ dài:
0:41
Danny Jacob, Tiến sĩ Doofenshmirtz và Laura Dickinson niên sử
Kế trước:
"Lots of Me" (Tiến sĩ Doofenshmirtz)
"Inator Method" (Laura Dickinson)
"Playing a Game of Sports" (Danny Jacob)
Hiện tại:
Doof 101 (bài hát)
Tiếp theo:
"Chủ đề Phineas and Ferb" (Tiến sĩ Doofenshmirtz)
"Scary Teenage Monster" (Danny Jacob)
Đoạn nhạc
Phineas and Ferb - Doof 101 (Song)

Phineas and Ferb - Doof 101 (Song)

"Doof 101" là bài hát từ tập phim cùng tên. Bài hát được hát bởi Danny Jacob và Laura Dickinson [1][2] cùng với lời hát của Doofenshmirtz để kể về việc Doofenshmirtz giảng dạy tại Trường trung học Danville với một bài hát chủ đề tương tự với những bài hát của các bộ phim sitcom năm 1990

Lời bài hát

Danny Jacob: He was the king of evil science
Until things went a little awry.
Laura Dickinson: Now he's turning over a brand new leaf
And he's not so bad a guy
Danny and Laura: Now he's got a second chance
And his new life's just begun
C'mon, it's gonna be fun
He's starting over at one

Doof 101!
(Doof, Doof, Doof 101)
(Doof, Doof, Doof...)
Doofenshmirtz: Oh, we're gonna have a ball (Danny và Laura: Doof, Doof, Doof 101)
All the things I'm gonna show you 
And this all takes place in fall
So don't let the timeline throw you!
I'm starting over at one
Doofenshmirtz, Danny Jacob và Laura Dickinson: Doof 101!

Bản dịch

Thông tin cơ sở

  • Lời bài hát có vẻ giống với việc là nó được viết cho một spin-off có thể của chương trình. Điều này đã được công bố bởi Laura Dickinson.[3]
  • Bài hát cuối cùng được Laura Dickinson hát.

Ở ngôn ngữ khác

  • Ở Tiếng Bồ Đào nha của Bra-xin, tên của bài hát là "Doof Professor".
  • Ở Tiếng Castillian Tây Ban Nha thì bài hát có tên là "Doof Nivel Básico" ("Bước đầu của Doof", cách dịch khái quát của "Doof 101").
  • Ở Tiếng Mĩ La-tinh của Tây Ban Nha là "Doof Empezó" ("Khởi đầu của Doof").

Sáng tác

Mã BMI #18222353

Xem thêm

Cước chú

Kế trước:
"All the Convoluted Reasons We Pretend to be Divorced"
Bài hát Tiếp theo:
"Scary Teenage Monster"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.