FANDOM


Mùa Số tập phim Phát sóng lần đầu DVD phát hành
Mở đầu Kết thúc
1 26 (47 theo trình tự) 17 tháng 8, 2007 (Hoa Kì)
1 tháng 2, 2008 (chính thức)[1]
28 tháng 12, 2008 (Disney Canada tập "Out to Launch")
20 tháng 3, 2009 (Disney Hoa Kì)
The Fast and the Phineas (DVD)
The Daze of Summer
2 39 (65 theo trình tự) 23 tháng 1, 2009 (Toon Disney)
19 tháng 2, 2009 (Disney XD)
27 tháng 3, 2009 (Disney Hoa Kì)
11 tháng 2, 2011 (Disney Hoa Kì)
7 tháng 3, 2011 (Disney XD)
A Very Perry Christmas
Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension
The Perry Files
Animal Agents
3 35 (63 theo trình tự) 4 tháng 3, 2011 (Disney Hoa Kì)
5 tháng 3, 2011 (Disney XD)

30 tháng 11, 2012 (Disney Hoa Kì)
8 tháng 12, 2012 (Disney XD)

The Perry Files
Animal Agents
4 37 7 tháng 12, 2012 (Disney Hoa Kì)
31 tháng 12, 2012 (Disney XD)

15 tháng 1, 2016 (Disney Hoa Kì)
9 tháng 11, 2015 (Disney XD)

Phineas and Ferb: Mission Marvel
Phineas and Ferb: Star Wars

Mùa 1: 2007 - 2009

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 1
STT Tập phim Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Toon Disney/XD
1 "Rollercoaster" 17-8-2007 17 tháng 8, 2007 1-9-2008 1 tháng 9, 2008 101a
2 "Lawn Gnome Beach Party of Terror" 28-9-2007 28 tháng 9, 2007 8-9-2008 8 tháng 9, 2008 102b
3 "Flop Starz" 1-2-2008 1 tháng 2, 2008 22-9-2008 22 tháng 9, 2008 104b
4 "The Fast and the Phineas" 2-2-2008 2 tháng 2, 2008 8-9-2008 8 tháng 9, 2008 102a
5 "Lights, Candace, Action!" 3-2-2008 3 tháng 2, 2008 29-9-2008 29 tháng 9, 2008 105b
6 "Raging Bully" 4-2-2008 4 tháng 2, 2008 29-9-2008 29 tháng 9, 2008 105a
7 "Candace Loses Her Head" 5-2-2008 5 tháng 2, 2008 1-9-2008 1 tháng 9, 2008 101b
8 "I, Brobot" 6-2-2008 6 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 110b
9 "Run Away Runway" 7-2-2008 7 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 112a
10 "The Magnificent Few" 8-2-2008 8 tháng 2, 2008 15-9-2008 15 tháng 9, 2008 103a
11 "S'Winter" 9-2-2008 9 tháng 2, 2008 15-9-2008 15 tháng 9, 2008 103b
12 "Jerk De Soleil" 10-2-2008 10 tháng 2, 2008 19-10-2008 19 tháng 10, 2008 108a
13 "Are You My Mummy?" 15-2-2008 15 tháng 2, 2008 22-9-2008 22 tháng 9, 2008 104a
14 "Ready for the Bettys" 16-2-2008 16 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 115a
15 "I Scream, You Scream" 17-2-2008 17 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 112b
16 "Toy to the World" 22-2-2008 22 tháng 2, 2008 19-10-2008 19 tháng 10, 2008 108b
17 "Get That Bigfoot Outa My Face!" 23-2-2008 23 tháng 2, 2008 8-10-2008 8 tháng 10, 2008 106a
18 "It's a Mud, Mud, Mud, Mud World" 24-2-2008 24 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 113a
19 "Mom's Birthday" 29-2-2008 29 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 111a
20 "Journey to the Center of Candace" 29-2-2008 29 tháng 2, 2008 (chưa xác định) 111b
21 "It's About Time!" 1-3-2008 1 tháng 3, 2008 12-10-2008 12 tháng 10, 2008 107
22 "Dude, We're Getting the Band Back Together" 8-3-2008 8 tháng 3, 2008 (chưa xác định) 114
23 "Tree to Get Ready" 22-3-2008 22 tháng 3, 2008 5-10-2008 5 tháng 10, 2008 106b
24 "The Ballad of Badbeard" 12-4-2008 12 tháng 4, 2008 (chưa xác định) 113b
25 "Greece Lightning" 19-4-2008 19 tháng 4, 2008 (chưa xác định) 117a
26 "Leave the Busting to Us!" 19-4-2008 19 tháng 4, 2008 (chưa xác định) 117b
27 "Crack That Whip" 25-5-2008 25 tháng 5, 2008 (chưa xác định) 118a
28 "The Best Lazy Day Ever" 25-5-2008 25 tháng 5, 2008 (chưa xác định) 118b
29 "Boyfriend From 27,000 B.C." 7-6-2008 7 tháng 6, 2008 (chưa xác định) 119a
30 "Voyage to the Bottom of Buford" 7-6-2008 7 tháng 6, 2008 (chưa xác định) 119b
31 "A Hard Day's Knight" 14-6-2008 14 tháng 6, 2008 (chưa xác định) 110a
32 "Traffic Cam Caper" 12-7-2008 12 tháng 7, 2008 (chưa xác định) 121a
33 "Bowl-R-Ama Drama" 12-7-2008 12 tháng 7, 2008 (chưa xác định) 121b
34 "Got Game?" 2-8-2008 2 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 125a
35 "Comet Kermillian" 2-8-2008 2 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 125b
36 "Put That Putter Away" 10-8-2008 10 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 120a
37 "Does This Duckbill Make Me Look Fat?" 10-8-2008 10 tháng 8, 2008 (chưa xác định) 120b
38 "The Flying Fishmonger" 12-9-2008 12 tháng 9, 2008[2] (chưa xác định) 115b
39 "One Good Scare Ought to Do It!" 3-10-2008 3 tháng 10, 2008 26-10-2008 26 tháng 10, 2008 109
40 "The Monster of Phineas-n-Ferbenstein" 17-10-2008 17 tháng 10, 2008 (chưa xác định) 122a
41 "Oil on Candace" 17-10-2008 17 tháng 10, 2008 (chưa xác định) 122b
42 "Out of Toon" 7-11-2008 7 tháng 11, 2008 (chưa xác định) 126a
43 "Hail Doofania!" 7-11-2008 7 tháng 11, 2008 (chưa xác định) 126b
44 "Out to Launch" 5-12-2008 5 tháng 12, 2008 12-2-2009 12 tháng 2, 2009 124
45 "Phineas and Ferb Get Busted!" ("At Last") 13-3-2009 13 tháng 3, 2009 16-2-2009 16 tháng 2, 2009 116
46 "Unfair Science Fair" 20-3-2009 20 tháng 3, 2009 17-2-2009 17 tháng 2, 2009 123a
47 "Unfair Science Fair Redux (Another Story)" 20-3-2009 20 tháng 3, 2009 18-2-2009 18 tháng 2, 2009 123b

Mùa 2: 2009 - 2011

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 2
STT Tập phim Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Disney XD
48 (1) "The Lake Nose Monster" 27-3-2009 27 tháng 3, 2009 19-2-2009 19 tháng 2, 2009 201
49 (2) "Interview With a Platypus" 8-5-2009 8 tháng 5, 2009 20-2-2009 20 tháng 2, 2009 202a
50 (3) "Tip of the Day" 8-5-2009 8 tháng 5, 2009 20-2-2009 20 tháng 2, 2009 202b
51 (4) "Attack of the 50 Foot Sister" 1-5-2009 1 tháng 5, 2009 21-2-2009 21 tháng 2, 2009 203a
52 (5) "Backyard Aquarium" 1-5-2009 1 tháng 5, 2009 21-2-2009 21 tháng 2, 2009 203b
53 (6) "Day of the Living Gelatin" 15-5-2009 15 tháng 5, 2009 28-2-2009 28 tháng 2, 2009 204a
54 (7) "Elementary My Dear Stacy" 15-5-2009 15 tháng 5, 2009 28-2-2009 28 tháng 2, 2009 204b
55 (8) "Don't Even Blink" 29-5-2009 29 tháng 5, 2009 4-4-2009 4 tháng 4, 2009 205a
56 (9) "Chez Platypus" 29-5-2009 29 tháng 5, 2009 4-4-2009 4 tháng 4, 2009 205b
57 (10) "Perry Lays an Egg" 22-5-2009 22 tháng 5, 2009 11-4-2009 11 tháng 4, 2009 206a
58 (11) "Gaming the System" 22-5-2009 22 tháng 5, 2009 11-4-2009 11 tháng 4, 2009 206b
59 (12) "The Chronicles of Meap" 19-6-2009 19 tháng 6, 2009 18-4-2009 18 tháng 4, 2009 207
60 (13) "Thaddeus and Thor" 3-7-2009 3 tháng 7, 2009 15-6-2009 15 tháng 6, 2009 208a
61 (14) "De Plane! De Plane!" 3-7-2009 3 tháng 7, 2009 15-6-2009 15 tháng 6, 2009 208b
62 (15) "Let's Take a Quiz" 10-7-2009 10 tháng 7, 2009 22-6-2009 22 tháng 6, 2009 209a
63 (16) "At the Car Wash" 10-7-2009 10 tháng 7, 2009 22-6-2009 22 tháng 6, 2009 209b
64 (17) "Oh, There You Are, Perry" 24-7-2009 24 tháng 7, 2009 11-7-2009 11 tháng 7, 2009 210a
65 (18) "Swiss Family Phineas" 24-7-2009 24 tháng 7, 2009 11-7-2009 11 tháng 7, 2009 210b
66 (19) "Hide and Seek" 31-7-2009 31 tháng 7, 2009 18-7-2009 18 tháng 7, 2009 213a
67 (20) "That Sinking Feeling" 31-7-2009 31 tháng 7, 2009 18-7-2009 18 tháng 7, 2009 213b
68 (21) "The Baljeatles" 7-8-2009 7 tháng 8, 2009 25-7-2009 25 tháng 7, 2009 214a
69 (22) "Vanessassary Roughness" 7-8-2009 7 tháng 8, 2009 25-7-2009 25 tháng 7, 2009 214b
70 (23) "No More Bunny Business" 14-8-2009 14 tháng 8, 2009 1-8-2009 1 tháng 8, 2009 215a
71 (24) "Spa Day" 14-8-2009 14 tháng 8, 2009 1-8-2009 1 tháng 8, 2009 215b
72 (25) "Phineas and Ferb's Quantum Boogaloo" 25-9-2009 25 tháng 9, 2009 21-9-2009 21 tháng 9, 2009 212
73 (26) "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown" 16-10-2009 16 tháng 10, 2009 12-10-2009 12 tháng 10, 2009 211
74 (27) "Bubble Boys" 30-10-2009 30 tháng 10, 2009 17-10-2009 17 tháng 10, 2009 216a
75 (28) "Isabella and the Temple of Sap" 30-10-2009 30 tháng 10, 2009 17-10-2009 17 tháng 10, 2009 216b
76 (29) "Cheer Up Candace" 13-11-2009 13 tháng 11, 2009 24-10-2009 24 tháng 10, 2009 217a
77 (30) "Fireside Girl Jamboree" 13-11-2009 13 tháng 11, 2009 24-10-2009 24 tháng 10, 2009 217b
78 (31) "The Bully Code" 20-11-2009 20 tháng 11, 2009 31-10-2009 31 tháng 10, 2009 218a
79 (32) "Finding Mary McGuffin" 20-11-2009 20 tháng 11, 2009 31-10-2009 31 tháng 10, 2009 218b
80 (33) "Picture This" 4-12-2009 4 tháng 12, 2009 7-11-2009 7 tháng 11, 2009 220a
81 (34) "Nerdy Dancin'" 4-12-2009 4 tháng 12, 2009 7-11-2009 7 tháng 11, 2009 220b
82 (35) "What Do It Do?" 15-1-2010 15 tháng 1, 2010 14-11-2009 14 tháng 11, 2009 219a
83 (36) "Atlantis" 15-1-2010 15 tháng 1, 2010 14-11-2009 14 tháng 11, 2009 219b
84 (37) "Phineas and Ferb Christmas Vacation!" 11-12-2009 11 tháng 12, 2009 7-12-2009 7 tháng 12, 2009 222
85 (38) "Just Passing Through" 12-2-2010 12 tháng 2, 2010 6-2-2010 6 tháng 2, 2010 224a
86 (39) "Candace's Big Day" 12-2-2010 12 tháng 2, 2010 6-2-2010 6 tháng 2, 2010 224b
87 (40) "I Was a Middle Aged Robot" 26-2-2010 26 tháng 2, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 221a
88 (41) "Suddenly Suzy" 26-2-2010 26 tháng 2, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 221b
89 (42) "Undercover Carl" 5-3-2010 5 tháng 3, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 223a
90 (43) "Hip Hip Parade" 5-3-2010 5 tháng 3, 2010 13-2-2010 13 tháng 2, 2010 223b
91 (44) "Invasion of the Ferb Snatchers" 16-4-2010 16 tháng 4, 2010[3] 20-2-2010 20 tháng 2, 2010 225a
92 (45) "Ain't No Kiddie Ride" 16-4-2010 16 tháng 4, 2010[3] 20-2-2010 20 tháng 2, 2010 225b
93 (46) "Not Phineas and Ferb" 14-5-2010 14 tháng 5, 2010 27-2-2010 27 tháng 2, 2010 228a
94 (47) "Phineas and Ferb-Busters!" 14-5-2010 14 tháng 5, 2010 27-2-2010 27 tháng 2, 2010 228b
95 (48) "The Lizard Whisperer" 11-6-2010 11 tháng 6, 2010 6-3-2010 6 tháng 3, 2010 229a
96 (49) "Robot Rodeo" 11-6-2010 11 tháng 6, 2010 6-3-2010 6 tháng 3, 2010 229b
97 (50) "The Beak" 12-3-2010 12 tháng 3, 2010 8-3-2010 8 tháng 3, 2010 227
98 (51) "She's the Mayor" 30-7-2010 30 tháng 7, 2010 14-6-2010 14 tháng 6, 2010 231a
99 (52) "The Lemonade Stand" 30-7-2010 30 tháng 7, 2010 14-6-2010 14 tháng 6, 2010 231b
100 (53) "Phineas and Ferb Hawaiian Vacation" 9-7-2010 9 tháng 7, 2010 12-7-2010 12 tháng 7, 2010 234
101 (54) "Phineas and Ferb Summer Belongs to You!" 6-8-2010 6 tháng 8, 2010 2-8-2010 2 tháng 8, 2010 238
102 (55) "Nerds of a Feather" 27-8-2010 27 tháng 8, 2010 16-8-2010 16 tháng 8, 2010 233
103 (56) "Wizard of Odd" 24-9-2010 24 tháng 9, 2010 24-11-2010 24 tháng 11, 2010 226
104 (57) "We Call it Maze" 1-10-2010 1 tháng 10, 2010 23-10-2010 23 tháng 10, 2010 232a
105 (58) "Ladies and Gentlemen, Meet Max Modem!" 1-10-2010 1 tháng 10, 2010 23-10-2010 23 tháng 10, 2010 232b
106 (59) "The Secret of Success" 8-10-2010 8 tháng 10, 2010 30-10-2010 30 tháng 10, 2010 230a
107 (60) "The Doof Side of the Moon" 8-10-2010 8 tháng 10, 2010 30-10-2010 30 tháng 10, 2010 230b
108 (61) "Split Personality" 29-10-2010 29 tháng 10, 2010 6-11-2010 6 tháng 11, 2010 235a
109 (62) "Brain Drain" 29-10-2010 29 tháng 10, 2010 6-11-2010 6 tháng 11, 2010 235b
110 (63) "Rollercoaster: The Musical!" 29-1-2011 29 tháng 1, 2011 7-2-2011 7 tháng 2, 2011 239
111 (64) "Make Play"[4] 11-2-2011 11 tháng 2, 2011 7-3-2011 7 tháng 3, 2011 236a
112 (65) "Candace Gets Busted"[4] 11-2-2011 11 tháng 2, 2011 7-3-2011 7 tháng 3, 2011 236b

Mùa 3: 2011 - 2012

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 3
Tập Tiêu đề Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Disney XD
113 (1) "The Great Indoors" 4-3-2011 4 tháng 3, 2011 5-3-2011 5 tháng 3, 2011 302a
114 (2) "Canderemy" 4-3-2011 4 tháng 3, 2011 5-3-2011 5 tháng 3, 2011 302b
115 (3) "Run, Candace, Run" 11-3-2011 11 tháng 3, 2011 7-5-2011 7 tháng 5, 2011 301a
116 (4) "Last Train to Bustville" 11-3-2011 11 tháng 3, 2011 7-5-2011 7 tháng 5, 2011 301b
117 (5) "Phineas' Birthday Clip-O-Rama!" 1-4-2011 1 tháng 4, 2011 30-4-2011 30 tháng 4, 2011 304
118 (6) "The Belly of the Beast"[5] 29-4-2011 29 tháng 4, 2011 14-5-2011 14 tháng 5, 2011 303a
119 (7) "Moon Farm"[5] 29-4-2011 29 tháng 4, 2011 14-5-2011 14 tháng 5, 2011 303b
120 (8) "Ask a Foolish Question"[6] 13-5-2011 13 tháng 5, 2011 6-6-2011 6 tháng 6, 2011 305a
121 (9) "Misperceived Monotreme"[6] 13-5-2011 13 tháng 5, 2011 6-6-2011 6 tháng 6, 2011 305b
122 (10) "Candace Disconnected"[7] 18-6-2011 18 tháng 6, 2011 9-7-2011 9 tháng 7, 2011 306a
123 (11) "Magic Carpet Ride"[7] 18-6-2011 18 tháng 6, 2011 9-7-2011 9 tháng 7, 2011 306b
124 (12) "Bad Hair Day"[8] 24-6-2011 24 tháng 6, 2011 16-7-2011 16 tháng 7, 2011 307a
125 (13) "Meatloaf Surprise"[8] 24-6-2011 24 tháng 6, 2011 16-7-2011 16 tháng 7, 2011 307b
126 (14) "Phineas and Ferb Interrupted"[9] 15-7-2011 15 tháng 7, 2011 30-7-2011 30 tháng 7, 2011 309a
127 (15) "A Real Boy"[9] 15-7-2011 15 tháng 7, 2011 30-7-2011 30 tháng 7, 2011 309b
128 (16) "Mommy Can You Hear Me?"[10] 29-7-2011 29 tháng 7, 2011 6-8-2011 6 tháng 8, 2011 310a
129 (17) "Road Trip"[10] 29-7-2011 29 tháng 7, 2011 6-8-2011 6 tháng 8, 2011 310b
130 (18) "Phineas and Ferb The Movie: Across the 2nd Dimension" 5-8-2011 5 tháng 8, 2011 13-8-2011 13 tháng 8, 2011 Phim
131 (19)

"Tour De Ferb"[11]

12-8-2011 12 tháng 8, 2011 22-10-2011 22 tháng 10, 2011 311b
132 (20) "Skiddley Whiffers"[12] 26-8-1011 26 tháng 8, 1011 22-10-2011 22 tháng 10, 2011 311a
133 (21) "My Fair Goalie"[13] 9-9-2011 9 tháng 9, 2011 29-10-2011 29 tháng 10, 2011 312
134 (22) "Bullseye!"[14] 30-9-2011 30 tháng 9, 2011

3 tháng 10, 2012

313a
135 (23) "That's the Spirit" 7-10-2011 7 tháng 10, 2011 24-10-2011 24 tháng 10, 2011 314a
136 (24) "The Curse of Candace" 7-10-2011 7 tháng 10, 2011 24-10-2011 24 tháng 10, 2011 314b
137 (25) "Escape from Phineas Tower" 21-10-2011 21 tháng 10, 2011 7 tháng 4, 2012 315a
138 (26) "Lotsa Latkes" 18-11-2011 18 tháng 11, 2011 3-12-2011 3 tháng 12, 2011 316b
139 (27) "Ferb Latin" 25-11-2011 25 tháng 11, 2011 3-12-2011 3 tháng 12, 2011 316a
140 (28) "A Phineas and Ferb Family Christmas" 2-12-2011 2 tháng 12, 2011 10-12-2011 10 tháng 12, 2011 317a
141 (29) "Tri-Stone Area" 13-1-2012 13 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 308a
142 (30) "Doof Dynasty" 14-1-2012 14 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 308b
143 (31) "Excaliferb" 15-1-2012 15 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 320
144 (32) "Phineas and Ferb and the Temple of Juatchadoon" 20-1-2012 20 tháng 1, 2012 16-1-2012 16 tháng 1, 2012 322b
145 (33) "Monster from the Id" 10-2-2012 10 tháng 2, 2012 10-3-2012 10 tháng 3, 2012 321a
146 (34) "Gi-Ants" 10-2-2012 10 tháng 2, 2012 17-3-2012 17 tháng 3, 2012 321b
147 (35) "The Remains of the Platypus" 24-2-2012 24 tháng 2, 2012 7-4-2012 7 tháng 4, 2012 315b
148 (36) "Mom's in the House" 2-3-2012 2 tháng 3, 2012 30-6-2012 30 tháng 6, 2012 319a
149 (37) "Perry The Actorpus" 3-3-2012 3 tháng 3, 2012 3-3-2012 3 tháng 3, 2012 313a
150 (38) "Let's Bounce" 16-3-2012 16 tháng 3, 2012 7-7-2012 7 tháng 7, 2012 323b
151 (39) "Bully Bromance Breakup" 16-3-2012 16 tháng 3, 2012 14-7-2012 14 tháng 7, 2012 324a
152 (40) "Quietest Day Ever" 30-3-2012 30 tháng 3, 2012 14-7-2012 14 tháng 7, 2012 324b
153 (41) "The Doonkelberry Imperative" 30-3-2012 30 tháng 3, 2012 21-7-2012 21 tháng 7, 2012 325a
154 (42) "Meapless in Seattle" 8-4-2012 8 tháng 4, 2012 23-6-2012 23 tháng 6, 2012 327
155 (43) "Delivery of Destiny" 27-4-2012 27 tháng 4, 2012 7-7-2012 7 tháng 7, 2012 323a
156 (44) "Buford Confidential" 27-4-2012 27 tháng 4, 2012 21-7-2012 21 tháng 7, 2012 325b
157 (45) "The Mom Attractor" 4-5-2012 4 tháng 5, 2012 27-10-2012 27 tháng 10, 2012 328a
158 (46) "Cranius Maximus" 4-5-2012 4 tháng 5, 2012 27-10-2012 27 tháng 10, 2012 328b
159 (47) "Agent Doof" 11-5-2012 11 tháng 5, 2012 22-9-2012 22 tháng 9, 2012 322a
160 (48) "Minor Monogram" 11-5-2012 11 tháng 5, 2012 30-6-2012 30 tháng 6, 2012 319b
161 (49) "What A Croc!" 1-6-2012 1 tháng 6, 2012 29-9-2012 29 tháng 9, 2012 318a
162 (50) "Sleepwalk Surprise" 8-6-2012 8 tháng 6, 2012 13-10-2012 13 tháng 10, 2012 326a
163 (51) "Sci-FI Pie Fly" 8-6-2012 8 tháng 6, 2012 13-10-2012 13 tháng 10, 2012 326b
164 (52) "Sipping with the Enemy" 22-6-2012 22 tháng 6, 2012 3-11-2012 3 tháng 11, 2012 329a
165 (53) "Tri-State Treasure: Boot of Secrets" 22 tháng 6, 2012 3 tháng 11, 2012 329b
166 (54) "Doofapus" 6-7-2012 6 tháng 7, 2012 20-9-2012 20 tháng 9, 2012 330a
167 (55) "Norm Unleashed" 20-7-2012 20 tháng 7, 2012 10-11-2012 10 tháng 11, 2012 330b
168 (56) "Where's Perry? 26-7-2012 26 tháng 7, 2012 4-8-2012 4 tháng 8, 2012 332
169 (57) "Where's Perry? (Phần 2)24-8-2012 24 tháng 8, 2012 1-9-2012 1 tháng 9, 2012 333
170 (58) "Ferb TV" 7-9-2012 7 tháng 9, 2012 29-9-2012 29 tháng 9, 2012 318b
171 (59) "When World Colide" 14-9-2012 14 tháng 9, 2012 17-11-2012 17 tháng 11, 2012 331a
172 (60) "What'd I Miss?" 28-9-2012 28 tháng 9, 2012 17-11-2012 17 tháng 11, 2012 334b
173 (61) "Road To Danville" 26-10-2012 26 tháng 10, 2012 17-11-2012 17 tháng 11, 2012 331b
174 (62) "This Is Your Backstory" 2-11-2012 2 tháng 11, 2012 1-12-2012 1 tháng 12, 2012 335
175 (63) "Blackout!" 30-11-2012 30 tháng 11, 2012 8-12-2012 8 tháng 12, 2012 334a

Mùa 4: 2012 - 2015

22px-Book_icon.png Trang chi tiết: Mùa 4
Tập Tiêu đề Phát sóng lần đầu Mã sản xuất
Disney Hoa Kì Disney XD
176 (1) "For Your Ice Only" 7-12-2012 7 tháng 12, 2012 31-12-2012 31 tháng 12, 2012 402a
177 (2) "Happy New Year!" 7-12-2012 7 tháng 12, 2012 31-12-2012 31 tháng 12, 2012 402b
178 (3) "Fly On the Wall" 11-1-2013 11 tháng 1, 2013 6-4-2013 6 tháng 4, 2013 401a
179 (4) "Bully Bust" 18-1-2013 18 tháng 1, 2013 27-4-2013 27 tháng 4, 2013 403a
180 (5) "My Sweet Ride" 1-2-2013 1 tháng 2, 2013 6-4-2013 6 tháng 4, 2013 401b
181 (6) "Der Kinderlumper" 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 13-4-2013 13 tháng 4, 2013 404a
182 (7) "Sidetracked" 1-3-2013 1 tháng 3, 2013 20-4-2013 20 tháng 4, 2013 406
183 (8) "Primal Perry" 17-5-2013 17 tháng 5, 2013 2-3-2013 2 tháng 3, 2013 408
184 (9) "Mind Share" 5-4-2013 5 tháng 4, 2013 12-4-2014 12 tháng 4, 2014 407b
185 (10) "Backyard Hodge Podge" 19-4-2013 19 tháng 4, 2013 27-4-2013 27 tháng 4, 2013 403b
186 (11) "Bee Day" 26-4-2013 26 tháng 4, 2013 TBA 405a
187 (12) "Bee Story" 26-4-2013 26 tháng 4, 2013 TBA 405b
188 (13) "Great Balls of Water" 7-6-2013 7 tháng 6, 2013 20-7-2013 20 tháng 7, 2013 410a
189 (14) "Where's Pinky?" 7-6-2013 7 tháng 6, 2013 20-7-2013 20 tháng 7, 2013 410b
190 (15) "Phineas and Ferb Musical Cliptastic Countdown Hosted by Kelly Osborune" 28-6-2013 28 tháng 6, 2013 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 440
191 (16) "Knot My Problem" 5-7-2013 5 tháng 7, 2013 27-7-2013 27 tháng 7, 2013 407a
192 (17) "Just Desserts" 5-7-2013 5 tháng 7, 2013 27-7-2013 27 tháng 7, 2013 404b
193 (18) "La Candace-Cabra" 12-7-2013 12 tháng 7, 2013 3-8-2013 3 tháng 8, 2013 409a
194 (19) "Happy Birthday, Isabella 12-7-2013 12 tháng 7, 2013 3-8-2013 3 tháng 8, 2013 409b
195 (20) "Love at First Byte" 2-8-2013 2 tháng 8, 2013 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 414a
196 (21) "One Good Turn" 9-8-2013 9 tháng 8, 2013 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 414b
197 (22) "Phineas and Ferb: Mission Marvel" 16-8-2013 16 tháng 8, 2013 25-8-2013 25 tháng 8, 2013 411/412
198 (23) "Thanks But No Thanks" 13-9-2013 13 tháng 9, 2013 15-2-2013 15 tháng 2, 2013 413a
199 (24) "Troy Story" 20-9-2013 20 tháng 9, 2013 19-10-2013 19 tháng 10, 2013 413b
200 (25) "Drusselsteinoween" 4-10-2013 4 tháng 10, 2013 26-10-2013 26 tháng 10, 2013 419a
201 (26) "Terrifying Tri-State Trilogy of Terror" 5-10-2013 5 tháng 10, 2013 12-10-2013 12 tháng 10, 2013 418
202 (27) "Face Your Fear" 11-10-2013 11 tháng 10, 2013 26-10-2013 26 tháng 10, 2013 419b
203 (28) "Cheers for Fears" 1-11-2013 1 tháng 11, 2013 29-3-2014 29 tháng 3, 2014 415a
204 (29) "Steampunx" 15-11-2013 15 tháng 11, 2013 23-11-2013 23 tháng 11, 2013 417a
205 (30) "Just Our Luck" 10-1-2014 10 tháng 1, 2014 5-4-2014 5 tháng 4, 2014 415b
206 (31) "Return Policy" 24-1-2014 24 tháng 1, 2014 11-6-2014 11 tháng 6, 2014 416a
207 (32) "Live and Let Drive" 11-7-2014 11 tháng 7, 2014 1-3-2014 1 tháng 3, 2014 424b
208 (33) "Phineas and Ferb Save Summer" 20-6-2014 20 tháng 6, 2014 9-6-2014 9 tháng 6, 2014 427/428
209 (34) "Father's Day" 22-8-2014 22 tháng 8, 2014 10-6-2014 10 tháng 6, 2014 421b
210 (35) "Imperfect Storm" 1-8-2014 1 tháng 8, 2014 11-6-2014 11 tháng 6, 2014 416b
211 (36) "The Return of the Rogue Rabbit" 11-7-2014 11 tháng 7, 2014 16-6-2014 16 tháng 6, 2014 424a
212 (37) "It's No Picnic" 8-8-2014 8 tháng 8, 2014 23-6-2014 23 tháng 6, 2014 417b
213 (38) "The Klimpaloon Ultimatum" 18-7-2014 18 tháng 7, 2014 7-7-2014 7 tháng 7, 2014 420
214 (39) "Operation Crumb Cake" 27-2-2015 27 tháng 2, 2015 14-7-2014 14 tháng 7, 2014 422a
215 (40) "Mandace" 27-2-2015 27 tháng 2, 2015 14-7-2014 14 tháng 7, 2014 422b
216 (41) "Phineas and Ferb: Star Wars" 26-7-2014 26 tháng 7, 2014 4-8-2014 4 tháng 8, 2014 433/434
217 (42) "Lost in Danville" 23-1-2015 23 tháng 1, 2015 29-9-2014 29 tháng 9, 2014 425a
218 (43) "The Inator Method" 23-1-2015 23 tháng 1, 2015 29-9-2014 29 tháng 9, 2014 425b
219 (44) "Night of the Living Pharmacists" 4-10-2014 4 tháng 10, 2014 10-10-2014 10 tháng 10, 2014 430/431
220 (45) "Tales from the Resistance: Back to the 2nd Dimension" 9-1-2015 9 tháng 1, 2015 25-11-2014 25 tháng 11, 2014 423
221 (46) "Doof 101" 6-2-2015 6 tháng 2, 2015 27-11-2014 27 tháng 11, 2014 421a
222 (47) "Act Your Age" 20-2-2015 20 tháng 2, 2015 9-2-2015 9 tháng 2, 2015 426
223 (48) "Last Day of Summer" 12-6-2015 12 tháng 6, 2015 12-6-2015 12 tháng 6, 2015 436/437
224 (49) "O.W.C.A. Files" 15-1-2016 15 tháng 1, 2016 9-11-2015 9 tháng 11, 2015 441/442

==Danh sách các tập phim Phineas and Ferb tại Internet Movie Database IMDb_logo.png

Liên kết ngoài
 1. http://www.laughingplace.com/News-ID10028200.asp
 2. “September 2008 premiere info for DC and TD/Jetix (month complete)”. Disney Animation (8 tháng 5 năm 2008). Truy cập 12 tháng 8 năm 2009.
 3. 3,0 3,1 http://tvlistings.zap2it.com/tv/phineas-and-ferb/EP00948847?aid = disn
 4. 4,0 4,1 “Make Play; Candace Gets Busted”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 18 tháng 2 năm 2011.
 5. 5,0 5,1 “Phineas and Ferb: The Belly of the Beast; Moon Farm”. MSN TV. Truy cập 17 tháng 3 năm 2011.
 6. 6,0 6,1 “Ask a Foolish Question; Misperceived Monotreme”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 13 tháng 4 năm 2011.
 7. 7,0 7,1 “Candace Disconnected; Magic Carpet Ride”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 5 năm 2011.
 8. 8,0 8,1 “Bad Hair Day; Meatloaf Surprise”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 5 năm 2011.
 9. 9,0 9,1 “Phineas and Ferb Interrupted; A Real Boy”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 13 tháng 6 năm 2011.
 10. 10,0 10,1 “Road Trip; Mommy Can You Hear Me?”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 13 tháng 6 năm 2011.
 11. “Tour de Ferb”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 25 tháng 7 năm 2011.
 12. “Skiddley Whiffers”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 25 tháng 7 năm 2011.
 13. “My Fair Goalie”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 8 năm 2011.
 14. “Bullseye!”. Phineas and Ferb: Episode Info. MSN TV. Truy cập 17 tháng 8 năm 2011.

Cước chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.