FANDOM


Song icon
"Audition Medley"
Bad singing kid
Bài hát bởi Cậu bé Hát Dở
Thể loại:
Pop
Cậu bé Hát Dở niên sử
Kế trước:
Không.
Hiện tại:
Audition Medley
Tiếp theo:
Không.
Đoạn nhạc

"Audition Medley" là bài hát được hát bởi Cậu bé Hát Dở trong tập phim "Flop Starz".

Lời bài hát

Cậu bé: I met my love in a- OW!

Bản dịch

Sáng tác

  • Robert Gannaway
  • Danny Jacob
  • Scott Petterson

Mã BMI #9411997

Cước chú

Kế trước:
"Perry the Platypus"
Bài hát Tiếp theo:
"Gitchee Gitchee Goo"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.